Dekret o odpustach zupełnych na Rok Wiary w diecezji gliwickiej

W nawiązaniu do dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 5 października 2012 r. o odpustach na Rok Wiary, trwający od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r., w sprawie możliwości uzyskania odpustu zupełnego na terenie diecezji gliwickiej w tymże Roku Wiary, postanawiam co następuje.

Wierni odpowiednio usposobieni, a więc w duchu prawdziwej skruchy za własne grzechy, wzbudziwszy wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od każdego grzechu, także powszedniego, po sakramentalnej spowiedzi, przyjęciu Komunii Świętej i modlitwie w intencjach Ojca Świętego, mogą uzyskać jeden raz w ciągu dnia odpust zupełny (dla siebie lub ofiarować go za zmarłych na sposób wstawiennictwa) w następujących okolicznościach i miejscach:

1. Za każdym razem, gdy będą uczestniczyć w co najmniej trzech konferencjach misji świętych lub trzech wykładach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II lub artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu;

2. Za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do wskazanych poniżej miejsc świętych i wezmą udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz” i „Wyznaniem Wiary”, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych. Jako miejsca święte w diecezji gliwickiej, za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny, wyznaczam:

Katedra św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach
Bazylika Matki Bożej Pokornej w Rudach
Sanktuarium pw. Wniebowzięcia NMP w Lubecku
Kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu
Kościół pw. Św. Anny w Zabrzu
Kościół pw. Św. Mikołaja w Lublińcu
Kościół pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie
Kościół pw. Św. Katarzyny w Toszku.

Aby umożliwić wiernym skorzystanie z możliwości zyskania odpustu zupełnego w/w kościoły powinny być otwarte w dogodnych dla wiernych godzinach.

Warto z tego powodu na czas trwania Roku Wiary organizować w nich częstsze adoracje (nawet całodzienne) Najświętszego Sakramentu oraz codzienne sprawowanie sakramentu pokuty w wyraźnie wyznaczonych godzinach, podanych do wiadomości wiernych.

Jednocześnie przypominam, że wspomniany dekret Penitencjarii Apostolskiej postanawia, że wierni mogą uzyskać odpust zupełny za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich czy katakumb chrześcijańskich.

3. Za każdym razem, gdy w dniach wskazanych poniżej zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub Liturgii Godzin, dodając odmówienie „Wyznania Wiary”.

Jako dni, w których we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji gliwickiej można uzyskać odpust zupełny, wyznaczam:

8 grudnia 2012 r. – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
13 stycznia 2013 r. – święto Chrztu Pańskiego
29 czerwca 2013 r. – uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
14 września 2013 r. – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
15 listopada 2013 r. – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,
zakończenie Roku Wiary

4. Jeden raz, w dniu dowolnie wybranym przez każdego wiernego, w którym nawiedzi chrzcielnicę lub – gdy jej nie ma – miejsce własnego chrztu i odnowi przyrzeczenia chrzcielne.

5. Ponadto postanawiam, że w dniu zakończenia Roku Wiary 24 listopada 2013 r., w kościele katedralnym w Gliwicach, udzielę błogosławieństwa papieskiego wraz z odpustem zupełnym.

6. Odpust zupełny mogą także uzyskać wierni, którzy nie mogą uczestniczyć w uroczystych nabożeństwach odprawianych w wyznaczonych dniach (więźniowie, chorzy i osoby w podeszłym wieku oraz ci, którzy sprawują nad nimi opiekę w szpitalach, hospicjach i innych domach opieki), jeśli będą się jednoczyć duchowo podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią we własnym domu, lub tam, gdzie się znajdują (jeśli to możliwe, w kaplicy szpitalnej lub innej) „Ojcze nasz” i Wyznanie Wiary” oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary i ofiarują Bogu swe cierpienia i trudy życia.

7. Udzielam jednocześnie wszystkim spowiednikom sprawującym w Roku Wiary sakrament pokuty w świątyniach wyznaczonych w punkcie 2. uprawnienia do rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym z cenzury latae sententiae nie zdeklarowanej i nie zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej (związanej z przestępstwem przerwania ciąży – aborcji – por. kan. 1398 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki
Ks. Krzysztof Domoracki
Kanclerz Kurii

Gliwice, dnia 12 listopada 2012 r.