Czytanie Pisma Świętego

Organizowany IX Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego odbędzie się 30 kwietnia br. To ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Celem tej inicjatywy jest refleksja nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z Listu św. Pawła do Galatów. Hasło wydarzenia brzmi: „Weź i czytaj!”.

Inspiracją do Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego były obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski, natomiast jego głównym celem jest, jak zaznaczają organizatorzy, rozwój życia w łasce chrztu świętego. – Chodzi nam o modlitewne czytanie Słowa Bożego. Chcemy, by dla wierzącego chrześcijanina było ono światłem w modlitwie na cały rok. Natchnieniem do podejmowania dobrych działań – powiedział w rozmowie z KAI ks. prof. Henryk Witczyk, pomysłodawca Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego.

Ma to pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego czytania Biblii, ukierunkowywać na modlitwę i medytację wiernych nad wybraną księgą. – Dziś świadomość tego faktu jest bardzo ważna w kontekście penetrującego nasze życie społeczne, polityczne i religijne islamu, który w swojej radykalnej postawie prezentuje zupełnie inne postawy niż te, do których wzywa nas Chrystus i Ewangelia – powiedział ks. Witczyk.

Celem inicjatywy jest także pokazywanie osób, znanych ze swej służby dobru wspólnemu, które w swoim życiu inspirują się Słowem Bożym oraz ich osiągnięć zawodowych. Inicjatywa ma przybliżać najnowsze edycje Pisma Świętego i najlepsze publikacje egzegetyczno-teologiczne, pomocne w samodzielnej interpretacji wybranej księgi biblijnej.Hasło przewodnie Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego brzmi: „Weź i czytaj!”. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i będzie przeżywane w kościołach we wszystkich diecezjach, a w miarę możliwości także w świeckich instytucjach, stowarzyszeniach, placówkach dydaktyczno-wychowawczych, organizacjach i ruchach.

Tego dnia w kościołach będzie miała miejsce uroczysta lektura fragmentu księgi biblijnej. W tym roku będą to wybrane teksty z Listu do Galatów z odpowiednim nawiązaniem do Niedzieli Biblijnej.   Zachęcamy do czytania „Listu św. Pawła do Galatów”, ponieważ właśnie w nim pada akcent na Ewangelię, jako źródło wiary chrześcijańskiej, która odróżnia nas od wyznawców innych religii.– Jak pisze sam apostoł Paweł w Liście do Galatów, poświęcił on całą swoją misję na objawianie Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela każdego człowieka, który przez zmartwychwstanie wnosi wydarzenie, którego nie ma w żadnej innej religii. Apostoł mówi o powołaniu człowieka do zmartwychwstania, do życia z Bogiem w niebie.   Zaletą wybranego fragmentu, jest również „szereg wezwań moralnych inspirujących do prawdziwie chrześcijańskiego życia”.

W naszej parafii odbędzie się również rozdawanie „Chleba życia” (por. J 6,26-51a), czyli pojedynczych fragmentów Listu do Galatów, by wierni mogli zabrać je do domu, odszukać zaznaczony tekst we własnym Piśmie Świętym, uważnie przeczytać, rozważyć w kontekście swojego powołania i aktualnej sytuacji życiowej. Zachęcamy do nauczenia się go na pamięć i przywoływania w codziennej modlitwie. Dziś w Niedzielę Biblijną zapraszamy na nabożeństwo o godz.15.00.